• സെൻറ് ജെയിംസ് ആശുപത്രിയിൽ ആരംഭിച്ചിരിക്കുന്ന ഹെൽത്ത് ചെക്കപ്പ് പാക്കേജുകൾ
 • World Emergency Medicine Day
 • മഴക്കാല മുന്നൊരുക്കങ്ങളുമായി മെഡിക്കൽ അക്കാദമി
 • മഴക്കുഴി നിർമ്മാണം
 • International Nurses Day
 • നെഫ്രോളജിസ്റ്റ് ഡോ.സച്ചിൻ ശശിധരൻ ചാർജ് എടുത്തു
 • ഏവർക്കും പ്രതീക്ഷയുടെയും പ്രത്യാശയുടെയും ഈസ്റ്റർ മംഗളങ്ങൾ
 • കൊറോണക്കെതിരെ പ്രതിരോധവുമായി ചാലക്കുടി മോട്ടോർ വെഹിക്കിൾ വിഭാഗം നിരത്തിൽ ഓടുന്ന ഡ്രൈവർമാർക്കും കണ്ടക്ടർമാർക്കും ഓട്ടോ തൊഴിലാളികൾക്കും കൊടുക്കാനായി സെൻറ് ജെയിംസ് ആശുപത്രി ഡയറക്ടറുടെ കയ്യിൽനിന്നും മാസ്കും, സാനിറ്റൈസറും ഏറ്റുവാങ്ങുന്നു
 • കൊറോണക്കെതിരെ പ്രതിരോധ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ചാലക്കുടി പോലീസ് വിഭാഗത്തിന് സെൻറ് ജെയിംസ് ആശുപത്രി ഹാൻഡ് ഗ്ലൗസ് കൈമാറി
 • കൊറോണയെ പ്രതിരോധിക്കാം … ഭയവും ആശങ്കയുമല്ല ;വേണ്ടത് … ജാഗ്രതയാണ്
 • സെന്റ് ജെയിംസ് ആശുപത്രിയിൽ പരിസ്ഥിതി ദിനം ആചരിച്ചു
 • നവീകരിച്ച അത്യാഹിത വിഭാഗം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു
 • കൊറോണ വൈറസിനെതിരെ ബോധവൽക്കരണവുമായി സെന്റ് ജെയിംസ് സ്കൂൾ ഓഫ് നേഴ്‌സിംഗ് വിദ്യാർത്ഥികൾ

Ayurveda is considered as the mother of all healings and it originated in india more than 5000 years ago.It is an art of daily living in harmony with the laws of nature .Ayurveda means “the Science of life and longevity” . Ayurveda treatment is a process which is completely natural and helps to cure, heal and improve the mental and physical condition of human being .Ayurveda is not only a form of medical Science but also a way of life . Ayurveda Panchakarma treatment is the primary purification and detoxification treatment to eliminate toxins from the body and correct the doshic imbalance and regains the health. St. James Ayurveda Hospital provides excellent Ayurveda treatment. Our dedicated team consists of expertised Ayurveda doctors, experienced therapists and other committed service staff.

History : St.James Ayurveda Hospital was started on 27-09-2005 with 20 beds attached to modern super specialty hospital in the same campus

Our vision:

Serve with smile and care and love all , especially the sick, poor and afflicted, like Jesus, the great healer in order to take them to the main stream of the society.

Our Mission:

 • To make available the best quality health care to all the people at affordable rates and to organize academic activities.
 • To uphold the ethical values and principles of morality as professed by the catholic church with regard to the value of human life and dignity.

Purpose of the treatment :

 • Provide care to the patient according to Indian treatment methods
 • Serve the patients in a way that satisfies the body, mind and soul.

Quality Policy

Deliver best quality services, with respect and empathy, to the people who are entrusted to our care. Constantly upgrade the quality of patient care based on current standards.

Our Services

 • IVDP –SCIATICA
 • Bronchial Asthma and Other types of Allergies
 • Rheumatoid Arthritis
 • Chronic skin Diseases
 • Diabetes, Diabetic Neuropathy and Diabetic ulcer
 • De-Addiction therapy
 • Urinary stone removal without surgery
 • Obesity , Thyroid Diseases, Infertility & PCOD
 • Knee joint Disease
 • Migraine
 • Osteoporosis
 • Gout

Our core services

 • Varicose Vein and Varicose ulcer
 • Gall bladder stone removal without surgery
 • Rheumatoid Arthritis
 • Corns Treatment ( agnikarmam)
 • Hairfalling
 • Vathakandakam ( plantar Fascitis or calcaneal spur )

Pharmacy

All ayurvedic medicines of branded companies and Our Special Medicines are available in our Pharmacy.
Our Special Medicines prepared by our expert team includes

 • SJ D10 choornam for Diabetis
 • SJ ASWAS for Asthma
 • SJ oil for skin disease
 • SJ Vatari Thailand
 • Write oil
 • SJ Navadooma choornam for Bacteial & Viral infections
 • Our Pharmacy is open on all days except holidays from 8 am to 5 pm

Our Expert Team of Doctors

 • Prof.Dr. V. Sreekumar M.D PhD(Scholar)RAV-guru, HOD. Rtd:Vice Principal vaidyararatnam Ayurveda College Ollur. 40 year experience .
 • Dr.George Leon B.A.M.S,N.D.,M.D.(A.M) 25 year experience
 • Dr.Sr.Princy Koyikkalatt B.Sc, B.A.M.S 10 year of experience
 • Dr. Cini B.A.M.S (C.RAV)
 • Dr.Anjitha B.A.M.S ( C. RAV)

Doctors and OP timings

 • Prof.Dr. V. Sreekumar M.D PhD : Daily 9 am to 1 pm Except holidays and second Saturday
 • Dr.George Leon B.A.M.S,N.D.,M.D : Daily 9 am to 1 pm Except holidays ,Tuesday and Wednesday
 • Dr.Sr.Princy Koyikkalatt B.Sc, B.A.M.S :8Am to 5 Pm on all days except holidays

VIEW ALL DEPARTMENTS BOOK AN APPOINTMENT

Department Doctors

Dr. Sreekumar

MD(Ayurveda) Bsc, BAM, Phd. Scholer

BOOK AN APPOINTMENT
VIEW PROFILE

Dr. George Leons

BAMS, ND, CCP

BOOK AN APPOINTMENT
VIEW PROFILE

Dr. Sr. Ajimol k.V

Consultant-Ayurveda

BOOK AN APPOINTMENT
VIEW PROFILE