• സെൻറ് ജെയിംസ് ആശുപത്രിയിൽ ആരംഭിച്ചിരിക്കുന്ന ഹെൽത്ത് ചെക്കപ്പ് പാക്കേജുകൾ
 • World Emergency Medicine Day
 • മഴക്കാല മുന്നൊരുക്കങ്ങളുമായി മെഡിക്കൽ അക്കാദമി
 • മഴക്കുഴി നിർമ്മാണം
 • International Nurses Day
 • നെഫ്രോളജിസ്റ്റ് ഡോ.സച്ചിൻ ശശിധരൻ ചാർജ് എടുത്തു
 • ഏവർക്കും പ്രതീക്ഷയുടെയും പ്രത്യാശയുടെയും ഈസ്റ്റർ മംഗളങ്ങൾ
 • കൊറോണക്കെതിരെ പ്രതിരോധവുമായി ചാലക്കുടി മോട്ടോർ വെഹിക്കിൾ വിഭാഗം നിരത്തിൽ ഓടുന്ന ഡ്രൈവർമാർക്കും കണ്ടക്ടർമാർക്കും ഓട്ടോ തൊഴിലാളികൾക്കും കൊടുക്കാനായി സെൻറ് ജെയിംസ് ആശുപത്രി ഡയറക്ടറുടെ കയ്യിൽനിന്നും മാസ്കും, സാനിറ്റൈസറും ഏറ്റുവാങ്ങുന്നു
 • കൊറോണക്കെതിരെ പ്രതിരോധ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ചാലക്കുടി പോലീസ് വിഭാഗത്തിന് സെൻറ് ജെയിംസ് ആശുപത്രി ഹാൻഡ് ഗ്ലൗസ് കൈമാറി
 • കൊറോണയെ പ്രതിരോധിക്കാം … ഭയവും ആശങ്കയുമല്ല ;വേണ്ടത് … ജാഗ്രതയാണ്
 • സെന്റ് ജെയിംസ് ആശുപത്രിയിൽ പരിസ്ഥിതി ദിനം ആചരിച്ചു
 • നവീകരിച്ച അത്യാഹിത വിഭാഗം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു
 • കൊറോണ വൈറസിനെതിരെ ബോധവൽക്കരണവുമായി സെന്റ് ജെയിംസ് സ്കൂൾ ഓഫ് നേഴ്‌സിംഗ് വിദ്യാർത്ഥികൾ
 • Right to address any special references, spiritual and cultural needs.
 • Right to respect for personal dignity and privacy during examination, procedures and treatment.
 • Right to protection from physical abuse andneglect.
 • Right to treating patient information as confidential.
 • Right to refusal of treatment.
 • Right to informed consent before anesthesia, blood and blood product transfusions and any invasive/ high risk procedures / treatment.
 • Right to information and consent before any research protocol is initiated.
 • Right to information on how to voice a complaint.
 • Right to information on the expected cost of the treatment
 • Right to have an access to clinical records.
 • Right of access to health care.

RESPONSIBILITIES

 • Provide accurate complete information about medical problems past illness,hospitalizations, medications, pain and other matters relating to their health.
 • Follow the treatment plan and instruction recommended by those responsible for their care.
 • Accept responsibility for their actions if they refuse treatment and do not follow health care team’s instructions.
 • Pay their bills as promptly as possible and abide by the hospital rules and regulations.
 • Undergo the agreed therapy faithfully.
 • Take necessary preventive measures incase of infectious disease as per doctor’s instructions
 • Be aware the health care professionals are also human being and are amenable to mistakes and lapses.
 • Respect the autonomy of the health care professional and consider the right of hospital personnel.
 • Treat all health care professional with respect.
 • Be punctual to attend the hospital for treatment at the given time.
 • Preserve and produce all the records of one’s illness.
 • Keep the doctor informed if the patient wants to change the doctor / hospital.
 • Report changes in patient condition or symptoms, including pain to doctor / nurse.
 • Act in a considerate and cooperative manner and respect the rights and property of others including the hospital property.
 • Abide by the rules and regulations of the hospital.
 • Comply with the hospital policies such as “no smoking”, “no alcoholism”, no drug abuse of any kind” etc.
 • Comply with the visitor’s policies.
 • Be considerate to the rights and comforts of other patients.
 • Provide useful feedback on services offered.
 • Accept responsibility to safe guard own valuable and possessions.