• സെൻറ് ജെയിംസ് ആശുപത്രിയിൽ ആരംഭിച്ചിരിക്കുന്ന ഹെൽത്ത് ചെക്കപ്പ് പാക്കേജുകൾ
 • World Emergency Medicine Day
 • മഴക്കാല മുന്നൊരുക്കങ്ങളുമായി മെഡിക്കൽ അക്കാദമി
 • മഴക്കുഴി നിർമ്മാണം
 • International Nurses Day
 • നെഫ്രോളജിസ്റ്റ് ഡോ.സച്ചിൻ ശശിധരൻ ചാർജ് എടുത്തു
 • ഏവർക്കും പ്രതീക്ഷയുടെയും പ്രത്യാശയുടെയും ഈസ്റ്റർ മംഗളങ്ങൾ
 • കൊറോണക്കെതിരെ പ്രതിരോധവുമായി ചാലക്കുടി മോട്ടോർ വെഹിക്കിൾ വിഭാഗം നിരത്തിൽ ഓടുന്ന ഡ്രൈവർമാർക്കും കണ്ടക്ടർമാർക്കും ഓട്ടോ തൊഴിലാളികൾക്കും കൊടുക്കാനായി സെൻറ് ജെയിംസ് ആശുപത്രി ഡയറക്ടറുടെ കയ്യിൽനിന്നും മാസ്കും, സാനിറ്റൈസറും ഏറ്റുവാങ്ങുന്നു
 • കൊറോണക്കെതിരെ പ്രതിരോധ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ചാലക്കുടി പോലീസ് വിഭാഗത്തിന് സെൻറ് ജെയിംസ് ആശുപത്രി ഹാൻഡ് ഗ്ലൗസ് കൈമാറി
 • കൊറോണയെ പ്രതിരോധിക്കാം … ഭയവും ആശങ്കയുമല്ല ;വേണ്ടത് … ജാഗ്രതയാണ്
 • സെന്റ് ജെയിംസ് ആശുപത്രിയിൽ പരിസ്ഥിതി ദിനം ആചരിച്ചു
 • നവീകരിച്ച അത്യാഹിത വിഭാഗം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു
 • കൊറോണ വൈറസിനെതിരെ ബോധവൽക്കരണവുമായി സെന്റ് ജെയിംസ് സ്കൂൾ ഓഫ് നേഴ്‌സിംഗ് വിദ്യാർത്ഥികൾ

Department of Dental Surgery has been part of the St James Hospital for the past 23 years, providing high quality dental care to patients having facial, dental and dentofacial problems. The department has an active 3 chair dental out patient section with 5 consultants and also an in-patient facility.

Oral & Maxillofacial surgery

Orthodontics & Dentofacial Orthopedics

Teeth and jaw bone deformities need to be treated early. The recommended age for the child’s first Orthodontic consultation is 6 years. Early treatment protocols helps correcting the problems quickly with simple appliances and prevents the problems from worsening, after which complicated procedures and longer treatment would be needed.

Surgical Orthodontics and Orthognathic Surgery

Children who has finished growth,and has jaw bone deformities, will need Pre Surgical Orthodontics (treatment with braces to prepare them for the surgery), then Orthognathic jaw surgery, followed up by Post Surgical Orthodontics ( to settle the teeth in the new position to be able to chew well).

Prosthodontics:

is the branch of dentistry that deals with the replacement of missing teeth and associated soft and hard tissues by prosthesis ( crowns, bridges or dentures). It has got four subspecialities

Removable Prosthodontics:

Removable Prosthodontics deals with replacing missing teeth and soft tissues with removable prosthesis called as dentures.They may be partial,complete or overdentures. Depending on the base material the design of each prosthesis varies.

Department of Dental Surgery has been part of the St James Hospital for the past 23 years, providing high quality dental care to patients having facial, dental and dentofacial problems. The department has an active 3chair dental out patient section with 5 consultants and also an in-patient facility.

Oral & Maxillofacial surgery

Fixed Prosthodontics:

Fixed Prosthodontics is concerned with the restoration of teeth with crowns, bridges, inlays, onlays or veneers. Implantology : In Implantology replacement of missing teeth may be done by taking anchorage from artificial screw like prosthesis anchored to the jaw bone. Implants may be used to replace single or multiple missing teeth depending on the clinical condition of the patient.

Maxillofacial Prosthodontics:

Maxillofacial Prosthodontics deals with prosthetically replacing missing oral or facial parts which may be congenital or acquired. The oral prosthesis includes obturators speech bulb prosthesis, palatal lifts, palatal augmentation prosthesis etc and the facial prosthesis includes eye, ear, nose, facial and other body parts like fingers and hand.Finger prosthetic cases are successfully done at the dental department in conjunction with our Hand and Microsurgery Department.

Paediatric Dentistry:

We give utmost importance, care and management for children of all age groups.Procedures like extractions, restorations, pulpotomy, pulpectomy, Crowns, Habit breaking appliances (for thumb sucking, mouth breathing etc) are done here.

For uncooperative children and for those with disabilities the above procedures are done under general anaesthesia with in patient facilities.

Smile makeover and Cosmetic dentistry:

A smile makeover is the process of improving the appearance of the smile through one or more cosmetic dentistry procedures such as Tooth colouring, high quality tooth coloured composite restoration, porcelain crowns and veneers, Zirconia crowns, gummy smile correction etc. We also do teeth whitening, stain removal, aesthetic restoration broken and discoloured tooth etc.

A tooth with severe pain, which earlier might have needed to be removed, can now be restored with advances in root canal therapy. With rotary endodontics, the advanced root canal treatment has now become more patient friendly.

Facilities:

Team Dental: